中新网 视频 国际社会反对美国退出 巴黎协定 曹比免 中新网 视频 国际社会反对美国退出 巴黎协定 曹比免 ,格林盛赞勇士防守端表现 四大锋将联手消耗詹姆斯 冰恋书 格林盛赞勇士防守端表现 四大锋将联手消耗詹姆斯 冰恋书 , 科技行业 父爱霍泽水儿小说免费阅读_父爱霍泽水儿小 科技行业 父爱霍泽水儿小说免费阅读_父爱霍泽水儿小

发布日期:2021年12月05日

Nawigacja

 • Strona główna
 • Transfer wiedzy
 • Praktyki i staże中新网 视频 国际社会反对美国退出 巴黎协定 曹比免 中新网 视频 国际社会反对美国退出 巴黎协定 曹比免 ,格林盛赞勇士防守端表现 四大锋将联手消耗詹姆斯 冰恋书 格林盛赞勇士防守端表现 四大锋将联手消耗詹姆斯 冰恋书 , 科技行业 父爱霍泽水儿小说免费阅读_父爱霍泽水儿小 科技行业 父爱霍泽水儿小说免费阅读_父爱霍泽水儿小
 • Praktyka absolwencka

Praktyka absolwencka

Praktyka absolwencka

Autor : Anna Mikulska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski
 • Może być odbywana odpłatnie lub nieodpłatnie.
 • Może ją odbyć osoba pełnoletnia, która:
 1. ukończyła co najmniej szkołę średnią;
 2. w dniu rozpoczęcia praktyki absolwenckiej nie ukończyła 30 lat;
 3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas odbywania praktyki absolwenckiej.

Kwalifikacja do odbycia praktyki absolwenckiej w GUM następuje na podstawie:

 1. zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach rekrutacyjnych; (załącznik nr 1)
 2. CV.
 • Przyjęcie na praktykę absolwencką następuje w drodze rekrutacji.
 • Praktykę absolwencką odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawieranej pomiędzy GUM a praktykantem. (załącznik nr 4)
 • Umowa może być zawarta na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku zawarcia kolejnej umowy lub kolejnych umów pomiędzy GUM a praktykantem, łączny okres, na jaki zostały one zawarte, nie może przekroczyć 3 miesięcy.
 • Umowa o praktykę absolwencką może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia w przypadku praktyki odpłatnej lub w każdym czasie, jeżeli praktyka odbywana jest bezpłatnie.
 • Praktykant obowiązany jest ubezpieczyć się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres odbywania praktyki absolwenckiej. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie odbywania praktyki absolwenckiej w GUM stanowi załącznik do umowy o praktykę absolwencką.
 • Decyzję o zawarciu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką podejmuje Dyrektor Generalny GUM, biorąc pod uwagę możliwości finansowe GUM.
 • W przypadku praktyki odpłatnej wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego stanowi iloczyn liczby godzin praktyki w miesiącu oraz ustalonej stawki godzinowej, nie niższej niż minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku, przy czym nie przekroczy dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.).
 • Miesięczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane na podstawie rachunku wystawionego przez praktykanta po upływie każdego miesiąca kalendarzowego lub po zakończeniu praktyki, przelewem na rachunek bankowy praktykanta wskazany na rachunku, w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionego rachunku i po potwierdzeniu odbycia praktyki przez osobę upoważnioną w komórce merytorycznej. (załącznik nr 2 do umowy)
 • Od wysokości miesięcznego świadczenia pieniężnego zostaną pobrane należne świadczenia publicznoprawne, w tym zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • W przypadku rozwiązania umowy o praktykę absolwencką, świadczenie pieniężne zostanie wypłacone praktykantowi za czas odbytej praktyki.
 • Szczegółowe kwestie związane z praktykami absolwenckimi regulują przepisy ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244, z późn. zm.).

Informacje dodatkowe dotyczące organizacji praktyk, wolontariatów i staży

 • Wymagane dokumenty należy przesyłać co najmniej 30 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki/wolontariatu/stażu.
 • Tygodniowy wymiar wykonywania zadań w ramach praktyki/wolontariatu/stażu nie może przekraczać 40 godzin.
 • Osoba rozpoczynająca praktykę/wolontariat/staż:
 1. zgłasza się do komórki ds. kadrowych w celu odebrania karty dostępu uprawniającej do wejścia i poruszania się na terenie GUM;
 2. odbywa szkolenie z zakresu BHP oraz szkolenie podstawowe z zakresu ochrony danych osobowych;
 3. jest zobowiązana do przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji w GUM.
do góry